Xiuno BBS解决登陆提示“加密后长度有问题”

我遇到此问题是因为在viewhtm/footer.inc.htm把下面这段删掉了<?php $browser = get__browser();?>
  <?php if($browser['name'] == 'ie') { ?>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/es6-shim.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <?php } ?>
  <script src="lang/<?php echo $conf['lang'];?>/bbs.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/jquery-3.1.0.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/popper.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/bootstrap.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/xiuno.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/bootstrap-plugin.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/async.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/form.js<?php echo $static_version;?>"></script>
  <script>
  var debug = DEBUG = <?php echo DEBUG; ?>;
  var url_rewrite_on = <?php echo $conf['url_rewrite_on'];?>;
  var forumarr = <?php echo xn_json_encode($forumarr);?>;
  var fid = <?php echo $fid;?>;
  var uid = <?php echo intval($uid);?>;
  var gid = <?php echo intval($gid);?>;
  xn.options.water_image_url = '<?php echo $conf['logo_water_url'];?>';  // 水印图片 / watermark image
  </script>
  <script src="<?php echo $conf['view_url'];?>js/bbs.js<?php echo $static_version;?>"></script>

据说还有种原因就是js/jq冲突,这就要排除插件了

End
版权声明:若无特殊注明,本文皆为( 吴尼玛 )原创,转载请保留文章出处。
吴尼玛

吴尼玛

人生在世,无需多言,你当自己是看客,我却不能假装你没有来过。

hi5ai PHP文件索引目录
Xiuno BBS首页循环调用每个版块及帖子列表